ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE
ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze site, in het Frans, is een informatiesite die zowel bestemd is voor cliënten van ons agentschap als voor niet-cliënten, hierna "internetgebruikers" genoemd. Deze site valt onder de Belgische wetgeving. De internetgebruiker erkent kennis te hebben genomen van dit handvest en verbindt zich ertoe het na te leven.

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van correspondentie op het internetnetwerk niet gewaarborgd is en dat het aan elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen ter bescherming van zijn eigen gegevens en/of software.

Behandeling van het verzoek en/of de informatie

Wij behouden ons het recht voor om de verwerking van informatie uit te stellen, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen

Onvolledige of onjuiste informatie ;
Het verstrekken van kennelijk onjuiste of zelfs fictieve gegevens;
De bovenstaande lijst is niet uitputtend.

Diensten

De op de site aangeboden diensten en goederen worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en zo getrouw mogelijk beschreven.

De op de site gepresenteerde afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.

Beschikbaarheid

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst die overeenkomt met de verzoeken van de gebruiker.

Afwijzing - beperking van aansprakelijkheid

Ons agentschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat kan volgen in geval van onnauwkeurigheid van de verstrekte informatie of overmacht...

Intellectuele eigendom

De informatie op de site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of meegedeeld. Alle gegevens (tekst, geluid of beelden) op de pagina's van deze site zijn het exclusieve eigendom van Olivier Vigneron krachtens een auteursrechtconcessiecontract (olivier@vigneron.brussels +32475275142).
Elke reproductie, weergave of distributie, voor andere dan persoonlijke doeleinden, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze site, op welke drager of via welk procédé dan ook, is verboden. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de inbreukmaker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.