Het kopen en verkopen van aandelen in een vermogensbeheerder is een professionele aangelegenheid! ● B2B Estate - Vente d actions d une societe patrimoniale affaire de pro

Verkoop en aankoop van aandelen van een patrimoniumvennootschap

Het verkopen en kopen van aandelen in een patrimoniale vennootschap is een professionele aangelegenheid!

Wat u moet weten.

De belofte van belastingbesparing is er niet altijd als de operatie niet goed is voorbereid.

De hoop voor de verkoper? Geen vermogenswinstbelasting betalen!

De hoop van de koper? Besparen op registratierechten en vooral een betere deal sluiten!

Niet zo eenvoudig:

 1. Ten eerste is het gebruikelijk om de belastinglatentie te delen. Wat is dat?

  Actieve belastinglatenties zijn belastingvoordelen die niet kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het jaar waarin zij zijn verkregen of met die van een eerder jaar, maar die wel kunnen worden overgedragen en verrekend met de belastbare winst van een volgend jaar.
   
 2. Dit wordt ook wel de liquidatiebonus genoemd. Oei, wat is dat?

  Het is een uitdrukking die wordt gebruikt om de bedragen aan te duiden die door de vennoten van een ontbonden vennootschap worden verdeeld, nadat de activa zijn gerealiseerd, de schuldeisers en het personeel zijn betaald en de bijdragen zijn teruggenomen. Het "batig saldo" vertegenwoordigt de winsten die tijdens de levensduur van de vennootschap niet zijn uitgekeerd.
   
 3. Garanties van passiva

  Een "garantie van passiva"-clausule wordt meestal opgenomen in het contract dat twee ondernemingen sluiten bij een overname of een fusie-splitsing. De overnemende partij zal de controle over de andere onderneming overnemen en de garantieclausule garandeert dat de overgenomen onderneming geen verborgen passiva heeft, zodat de overnemende partij zich door deze operatie niet verbindt tot enig financieel risico.

  U kent uw onderneming en de risico's die zij zou kunnen lopen, de overnemer niet. Hij zal geneigd zijn reserves te vragen op de betaalde prijs in de vorm van een aansprakelijkheidsgarantie.
   
 4. Het due diligence-proces

  De koper en zijn adviseurs zullen alle volgende punten onderzoeken:
   
  1. Technische staat van het gebouw die een risico kan inhouden
   Aanwezigheid van asbest
   Aanwezigheid van verboden koelgas in het airconditioningsysteem
   Overeenstemming met de brandvoorschriften
   Zichtbare of verborgen gebreken
   Ga na of er een PPAS-project aan de gang is,
   Controleren of er een project is voor inplanting in een gebied dat onder het recht van voorkoop valt,
   Controleren of er een risico is op een belasting op verwaarloosde gebouwen,
   Controleren of er een kennisgeving is van de uitvoering van het recht van openbaar beheer,
   Controleren of er een risico bestaat op een decreet of ontwerpdecreet tot onteigening voor openbare voorzieningen,
   Controleren op de aanwezigheid van een buiten gebruik gestelde, maar in de atlas opgenomen,
   Controleren of er een verborgen erfdienstbaarheid voor het vervoer van gasvormige producten bestaat,
   Nagaan of er erfdienstbaarheden in een eerdere akte staan, die niet in het eigendomsrecht zijn opgenomen
   Verifieer de situatie op het gebied van bodemsanering,
   Stabiliteitsonderzoek,
   Controle van de stedenbouwkundige conformiteit, onderzoek van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen
   Afbakening en meting van de grenzen om ze in overeenstemming te brengen met de eigendomsakte,
  2. Lopende geschillen of risico's
   Beroeps- of tienjarige aansprakelijkheid
   Sociale aansprakelijkheid
   Analyse van contracten
   Is het onroerend goed vrij van schulden?
   Contracten voor de aankoop van uitrusting of vaste activa en afschrijvingsschema's.
   Controle van de eigendomstitel,
   Hypotheek opzoekingen,
   Controle op het bestaan van een decreet of kennisgeving van een voorgestelde maatregel ter bescherming van activa,
  3. Fiscale analyse
   Analyse van vroegere belastingaangiften
   Analyse van fiscale risico's in het algemeen

 

Zoals u ziet, is dit soort operaties een taak voor doorgewinterde professionals.

De overdracht van aandelen is een gebruikelijke operatie bij de verkoop van belangrijke activa in de vorm van een vennootschap.

De complexiteit van dit soort transactie impliceert de tussenkomst van deskundigen waarvan de kosten gemiddeld schommelen tussen 15.000 en 25.000 € zonder BTW.

Onze ervaring leert ons dat de verkoop van aandelen in een vennootschap waarvan de onroerende activa minder dan 2.000.000 € waard zijn, niet de beste oplossing is om de beste inkomsten te verkrijgen.

Waarom niet?

Het aantal liefhebbers voor de aankoop van een vennootschap en voor de aankoop van een onroerend goed is niet hetzelfde.

De koper moet liquide zijn of over onroerend goed beschikken dat hij als onderpand voor een lening kan geven. De wet verbiedt de koper een beroep te doen op uw onroerend goed om financiering te verkrijgen voor de aankoop van uw aandelen.

Eerlijk gezegd, onder de 2.000.000 €, heeft 90% van de kopers deze financiële capaciteiten niet. De vastgoedhandelaars, ja... Maar zij zullen een aanzienlijke korting toepassen op de aankoop van de aandelen en heel vaak zal het resultaat minder goed zijn dan wanneer u de stenen zou verkopen.

Voor bedrijven waarvan de activa hoger worden gewaardeerd, is het daarentegen een echte kans.

Conclusie:

Dit is een zaak voor professionals!

Wij zijn in staat deze problemen te doorgronden en u te helpen uw aandelen optimaal te waarderen door ons in de eerste plaats te baseren op een correcte evaluatie van de onroerende activa.

Wij hebben een team van specialisten rond ons verzameld die u in dit hele proces zullen kunnen bijstaan. Met de hulp van uw registeraccountant zullen wij u de beste omgeving kunnen bieden om de aandelen van een patrimoniumvennootschap te verkopen of te verwerven.


Nog vragen? Contacteer ons